top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

   1. Dag: kalenderdag

   2.Klant: de natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie Lupus Design een overeenkomst is aangegaan.

   3.Lupus Design: Lupus Design, gevestigd te Dordrecht onder KvK nr. 80439845.

   4.Partijen: Lupus Design en klant samen.

   5.Product: het door Lupus Design geleverde meubelstuk of de geleverde dienst.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Lupus Design.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of ven derden uitdrukkelijk uit.

 

Artikel 3: Aanbiedingen of offertes

 1. Aanbiedingen of offertes van Lupus Design zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

 2. Een aanbod of offerte is maximaal 30 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.

 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

 

Artikel 4: Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Lupus Design zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Lupus Design slechts, nadat de klant deze schriftelijke (of elektronische) heeft bevestigd.

 3. Na ondertekening van de offerte zal Lupus Design na de overeengekomen aanbetaling starten met zijn werkzaamheden.

 

Artikel 5: Prijzen

 1. Alle prijzen die Lupus Design hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. Alle prijzen op die Lupus Design hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Lupus Design te allen tijde wijzigen.

 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Lupus Design niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Lupus Design vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

 6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Lupus Design, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 7. Indien partijen voor een dienstverlening door Lupus Design een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vast bedrag, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

 8. Lupus Design is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

 9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Lupus Design de klant tijdig mede te delen waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

 10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uitgaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt.

 11. Lupus Design heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

 12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Lupus Design prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

 13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Lupus Design op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

Artikel 6: Betalingen en betalingstermijn

 1. De klant dient het factuur binnen  14 dagen na dagtekening aan Lupus Design betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betalingstermijn vermeld staat.

 2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij vanwege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Lupus Design de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

 3. Lupus Design behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 

Artikel 7: Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Lupus Design gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Lupus Design.

 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Lupus Design zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Lupus Design op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Lupus Design, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Lupus Design te betalen.

 

Artikel 8: Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Lupus Design gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

 2. Lupus Design roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Lupus Design, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

 

Artikel 9: Opschortingsrecht

 1. Lupus Design kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Lupus Design heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

 2. De retentierecht geld eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog in betalingen verschuldigd is aan Lupus Design.

 3. Lupus Design is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

 1. Lupus Design blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Lupus Design op de grond van wat voor met Lupus Design gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

 2. Tot die tijd kan Lupus Design zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

 4. Indien Lupus Design een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Lupus Design het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

Artikel 11: Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 2. Levering vind plaats bij Lupus Design, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd  worden voldaan, heeft Lupus Design het recht om zijn verplichtingen op te schorten.

 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Lupus Design kan tegenwerpen.

 

Artikel 12: Levertijd

 1. De door Lupus Design opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schade vergoeding tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. De levertijd vangt aan nadat de door klant voor akkoord getekende offerte aan Lupus Design door Lupus Design schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.

 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Lupus Design niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Artikel 13: Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaats vinden.

 

Artikel 14: Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken

 

Artikel 15: Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Lupus Design niet aansprakelijk kan worden gehouden door eventuele schade.

 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Lupus Design, bij gebreke waarvan Lupus Design niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

Artikel 16: Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

 

Artikel 17: Montage/Installatie

Hoewel Lupus Design zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

 

Artikel 18: Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Lupus Design enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeven van de klant in ontvangst neem.

 

Artikel 19: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Lupus Design voert de overeenkomst naar het beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

 2. Lupus Design heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te later verrichten door derden.

 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Lupus Design tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomt.

 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Lupus Design tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 

Artikel 20: Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Lupus Design ontvangt geheim.

 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Lupus Design waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Lupus Design schade kan berokkenen.

 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.

 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

 • Die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant

 • Die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht

 1. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van den onderliggende overeenkomst en voor de periode van 3 jaar na afloop daarvan.

 

Artikel 21: Boetebeding

 1. Indien een partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behouve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.

 • Is de partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000,-/.

 • Is de partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000,-.

 1. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Lupus Design waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 22: Vrijwaring

De klant vrijwaart Lupus Design tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Lupus Design geleverde producten en/of diensten.

 

Artikel 23: Klachten

 1. De klant dient een door Lupus Design geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Lupus Design daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 30 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

 3. Consumenten dienen Lupus Design uiterlijk binnen 30 dagen na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Lupus Design in staat is hier adequaat op te reageren.

 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Lupus Design gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Artikel 24: Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Lupus Design.

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Lupus Design ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Artikel 25: Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Lupus Design een overeenkomst aan gaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het volledig bedrag, dat zij op grond van de overeenkomst met Lupus Design aan Lupus Design verschuldigd zijn.

 

Artikel 26: Aansprakelijkheid Lupus Design

 1. Lupus Design is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Indien Lupus Design aansprakelijk is voor enige schade, is hij slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houd met de uitvoering van een overeenkomst.

 3. Lupus Design is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 4. Indien Lupus Design aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Artikel 27: Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Lupus Design vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 28: Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanner Lupus Design toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zij verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Lupus Design niet vrijblijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Lupus Design in verzuim is.

 3. Lupus Design heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Lupus Design kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Artikel 29: Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Lupus Design in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Lupus Design kan worden toegerekend in een van de wil van Lupus Design onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Lupus Design kan worden verlangd.

 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

 3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Lupus Design 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Lupus Design er weer aan kan voldoen.

 4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 5. Lupus Design is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

 

Artikel 30: Wijziging algemene voorwaarden

 1. Lupus Design is gerechtigd deze algemene voorwaarde te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen van ondergeschikt beland kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Lupus Design zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Artikel 31: Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande instemming van Lupus Design.

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoel in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 32: Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Lupus Design bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Artikel 33: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Lupus Design is gevestigd/praktijkhoud/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 09 november 2020.

 • alt.text.label.Facebook
 • alt.text.label.LinkedIn
 • alt.text.label.Instagram
 • alt.text.label.Pinterest
bottom of page